یه عالمه خبرهای خنده دار از آخوندها و خامنه ای و روحانی در خبرتوخبر این هفته