ثروت مردم ایران بدست مشتی آخوندهای چپاول گر برای اقدامات تروریستی