نظام آخوندی از ثروت مردم ایران برای اقدامات تروریستی