غضنفر میره استادیوم

غضنفر میره استادیوم

غضنفر میره استادیوم، جای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب سمت راست و چپ بالای سرش رو با تعجب نگاه می کرده! بهش میگن: چرا فوتبال نگاه نمیکنی؟ میگه: دنبال کلمه زنده میگردم.

غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من آب ندین