نظام سوریه با همکاری رژیم جنایتکار ملا ها در سوریه