طنز رادیویی خروج از بحران در نظام خامنه ای و روحانی