بهار : محمدهاشمی ؛ هیچ شباهتی با سال های اول انقلاب نداریم !