چهارراه استراتژیک و پاسخهای خنده دار به بحرانهای نظام خامنه ای و روحانی