با شروع تحریم ها حمایت تروریستی نظام به انتها رسیده