آتش قیام مردم ایران دامن رژیم سرکوبگر ایران را گرفته