!به کسی کینه نگیرید

به كسي كينه نگيريد!

دل بي كينه قشنگ است!☺️

به همه مهر بورزيد

به خدا مهر قشنگ است!?

دست هر رهگذري را بفشاريد به گرمي

بوسه هم حس قشنگي است!?

بوسه بر دست پدر

بوسه بر گونه مادر

لحظه حادثه بوسه قشنگ است!??

بفشاريد به آغوش عزيزان

پدر و مادر و فرزند

به خدا گرمي آغوش قشنگ است!?

نزنيد سنگ به گنجشك

پر گنجشك قشنگ است!

پر پروانه ببوسيد!

پر پروانه قشنگ است??

نسترن را بشناسيد

ياس را لمس كنيد!

به خدا لاله قشنگ است?

همه جا مست بخنديد!

همه جا عشق بورزيد

سينه با عشق قشنگ است!❤️

بشناسيد خدا را

هر کجا یاد خدا هست

سقف آن خانه قشنگ است.!

?#فریدون_مشیری