!خروش آذر

خروش آذر !

روز پر افتخار دانشجو

ماندگار با سه شعله ی آذر

در شب قیرگون استبداد

نور امید شراره و اخگر

شانزدهٍ پر غرور آذرماه

ضد حکام جهل و جور و شر

روز بانگ و خروش آزادی

از گلوی جوان شورشگر

روز عصیان نسل پیشاهنگ

 شور آزادی وطن در سر

جنبش دیرپای دانشجو

متحد پر توان چنان لشگر

بود و باشد همیشه دانشگاه

بهر آزادی و شرف سنگر

همنوا با قیام کارگران

سوی میدان دلیر و عصیانگر

از پرستار، معلم و دهقان

کودکان و زنان بی یاور

رهگشا و صدای آنان است

در دفاع از حقوقشان سنگر

میهن اینک اسیر دیوان است

شاه عمامه دار ویرانگر

دور سازیم ز پهنه میهن

ظلم و بیداد شیخ غارتگر

متحد همصدا و همبسته

بخروشیم دو باره در آذر

گودرز  – 14 آذر ۹۷