آری گیتار من کارگر است

?  آری گیتار من کارگر است

که از بهار می‌درخشد و عطر می‌پراکند.

گیتار من دولتمندان جنایتکار را به کار نمی‌آید

که آزمند زر و زورند.

گیتار من به کار زحمتکشان خلق می‌آید.

تا با سرودشان آینده شکوفا شود.

چرا که ترانه آن زمانی معنایی می‌یابد

که قلبش نیرومندانه در تپش باشد.

و انسانی آن ترانه را بسراید

که سرود خوانان شهادت را پذیرا شوند.

شعر من در مدح هیچ‌کس نیست

و نمی‌سرایم تا بیگانه‌ای بگرید.

من برای بخش کوچک و دور دست سرزمینم می‌سرایم

که هر چند باریکه‌ای بیش نیست

اما ژرفایش را پایانی نیست.

شعر من آغاز و پایان همه چیز است.

شعری سرشار از شجاعت

شعری همیشه زنده و تازه و پویا.

شعری از ویکتور خارا