ترانه طنز خنده دار و جنجالی زلزله خامنه ای بعد از تحریمها