طنز خنده دار طب ولایی در نظام خامنه ای و آخوندها – ببینید و بخندید