یه عالمه خبرهای خنده دار از خامنه ای و روحانی و تحریمها در خبرتوخبر این هفته