آفتاب یزد : پس از گم شدن دکل های نفتی یک پل هم گم شده است ؟