جوان : خامنه ای ؛ عقل داشته باشیم نباید دنبال ریاست بدویم !!!