خدایا !!!!!!!!!! . دوست دارم در آینده زنده باشم ……..