داستانک

داستانک

قلم سياه داشت تندو تند مي نوشت و مي رفت كه ناگهان، قلم قرمز پريد وسط سطرهاي نوشته و شروع كرد به خط خطي كردن.

چكار ميكني؟ همه را خطخطي كردي!

حق دارم! آخر تو نه به وقت خودت توجه ميكني، نه به وقت خواننده ات. نه به جوهري كه توي تو ريخته اند، نه به صفحه ي كاغذي كه برايش هزينه پرداخته اي.

چطور مگر؟

بفرما! نگاه كن ببين چقدر كوتاه ميتواني بنويسي ولي بيخودي كلماتي را استفاده كرده اي

قلم سياه به نوشته اش نگاه كرد. بعد نشست و تمامي كلمات خودش را با آنچه قلم قرمز نوشته بود مقايسه كرد. فهرست زير را بدست آورد:

به تظاهرات دست زدند.                            تظاهرات كردند.

تجمع اعتراضي برگزار كردند                       تجمع اعتراضي كردند.

به قتل رساندند                                         كشتند

به اقداماتي دست زد                                    اقداماتي كرد

 رياست دولت هند را بر عهده داشت                رئيس دولت هند بود

بخاطر عدم پيگير بودن                                  بخاطر پيگيرنبودن.

تأثير بسيار انگيزاننده‌ يي در ميان جوانان برجاي گذاشت.

  تاثير بسيار انگيزنده يي برجوانان داشت.

ساخت «فولكس واگن» عملي شد.                      فولكس واگن ساخته شد

فلان كتابها از آثار معروف او به شمار ميروند.     فلان كتابها از آثار معروف او هستند.

تيراندازي به سمت فلاني                                 تيراندازي به فلاني

شخصي كه تيراندازي كرده بود فلاني نام داشت.     تيرانداز، فلاني بود.

آنها ميخواستند به قلع و قمع  ما بپردازند            مي خواستند ما را ريشه كن كنند

او درفلان شهر به حالت تبعيد به سر ميبرد          او در فلان شهر تبعيدي بود

قلم سياه با سپاسمندي گفت: چقدر به زبان فارسي كم توجه بودم؟