طنز رادیویی روش حل مشکلات کشور در نظام خامنه ای و روحانی – اعدام سلطان