جهان صنعت :« مجازت سیبیل آتشین برای مختلسین و پولشوها! »