انیمیشن خنده دار مرگ شاهرودی و دیدار با خمینی در کابوس خامنه ای