!زنانه فکر می کنم !

زنانه فکر می کنم!                بس است مرد بودن ام!

نبوده چیز جالبی                  شریک درد بودن ام

زیر سئوال بود آن                فکر نبرد بودن ام

برای نصف زندگی              بگو چه کرد: بودن ام

بغیر خویش ـ خواستن           بغیر فرد بودن ام

همیشه بْرد خواستم               به تخته نرد بودن ام

نگاه کن کنون به من             به چشم خود گشودن ام

بدم می آید از خودم             ز خویش را ستودن ام

از این همه ندیدن و               برای خود سرودن ام

ببین چه زشت بوده این           جهان مرد بودن ام

شبانه روز هر چه را                 به خویش خون فزودن ام

بس است کور خواب خود     به حرص خود غنودن ام

اگر که آدمم کنون                دو نیمه از مرد و زن ام

زنانه فکر میکنم بس               بس است مرد بودن ام