صدای اصلاحات : آقای مسئول وقتی ۴۰ تا پست و مقام دارید این می شود ابوالمناصب !