سیاست روز : رییس دانشگاه آزاد ؛ همیشه حق با مشتری است