امتیاز: دولت به ازای هر ایرانی در سال آینده چقدر هزینه می‌‌کند ؟