طنز خنده دار و جنجالی بسیجی ترکشی در نظام خامنه ای و روحانی – ببینید و بخندید