طنز سیاسی رادیویی طلایی کردن در نظام خامنه ای و روحانی