غضنفر هنوز با خودش درگیره

غضنفر هنوز با خودش درگیره

غضنفر هنوز با خودش درگیره که چرا خواهرش ۲ تا برادر داره خودش یکی !

به غضنفر می گن اگه دنیا رو بهت بدن چی کار می کنی می گه من فعلا می خوام درسمو ادامه بدم !!

به غضنفر میگن : خانمت فوت کرده ، بسوزونیمش یا خاکش کنیم ؟؟؟

میگه : اصلا ریسک نکنین ؛ اول بسوزونیدش بعد خاکش کنین !

بسیجیه با دوستش داشتن فیلم جنگی نگاه می کردن .

آخر فیلم بسیجیه جوگیر میشه ، سینه خیز میره تلویزیونو خاموش کنه .

برمیگرده میببنه دوستش تیر خورده مرده !