روزنامه مناقصه مزایده : پرریسک ترین بودجه تاریخ جمهوری اسلامی !