یه شتری بود که در خونه همه میخوابید !؟

یه شتری بود که در خونه همه میخوابید!؟

غضنفرمیره به یکی خبر مرگ مادرش رو بده بهش میگه:

یه شتری بود که در خونه همه میخوابید!؟

یارو میگه: خوب؟ میگه: این دفعه رو ننه تو خوابید

یه آقایی می ره هارد بخره می گه هارد ۳۲۰ می خوام. غضنفر هارد ۱۶۰ واسش میاره. آقاهه می گه: گفتم ۳۲۰. غضنفر می گه ناراحت نشو، جنسش خوبه جا باز می کنه

حیف نون به باباش میگه : پنکه خراب شده باباش میگه :

خوب معلومه پنج نفری زیرش میخوابین ، میخوای خراب نشه ؟!!