عمامه نظام آخوندی با فوران کردن قیام مردم ایران آتش گرفته