نظام آخوندی با تولید چرخه تروریسم در منطقه آتش افروزی می کند