گرگها

گرگها
در این بیابان
حکمرانی می کنند !
در میان گوسفندان
روضه خوانی می کنند !
با لباسی از پَر طاووس و خویی چون غزال
گله را
مجذوب رنگ و مهربانی می کنند !
گوسفندان دانش آموزند ،
گُرگان چون مدیر !
از میان گلّه با برخی تبانی می کنند !
از میان گوسفندان
عده ای مبصر شدند !
تا کلاس بی معلم را نگهبانی کنند !

گلّه راضی ، گُرگها راضی ،
رفاقت برقرار !
مبصران در حد عالی پاسبانی می کنند !
گله می زایید و می زایید تا نسلی دگر !
در حریم خانه های گرگ دربانی کنند !
داد زد یکروز یک بزغاله ای در این کلاس…‍
چون معلم نیست ‍
مبصرها سخنرانی کنند !
گفت آن بزغاله این شعر و غذای گرگ شد !
تا که گُرگان مبصران را شام مهمانی کنند !
گلّه از آنروز مجبور است
از شب تا به صبح
از کتاب عبرت بزغاله روخوانی کنند !

وای اگر این گلّه
روزی رم کند از یک خروش !
صد هزاران گرگ را در عید قربانی کنند …!