طنز سیاسی و خنده دار چهارراه استراتژیک به یه عالمه تیکه های خنده دار از خامنه ای و روحانی