نظام آخوندی با تکیه بر موشک و اعدام به حکومت خودش ادامه میدهد