نظام آخوندی در ایران مردم وجوانان را به کام مرگ می کشاند