ثروت : سخنگوی وزارت خارجه ؛ ایران از اروپایی ها گله مند است!