چهارراه استراتژیک طنز سیاسی با یه عالمه شوخی و خنده در رابطه با روحانی و خامنه ای