سرنوشت ماهواره بر سیمرغ رژیم و خوشحالی از ارسال سیگنال !