….. ماهواره ی فکسنی

ماهوارهٔ فَکَسنی…

گفت «روحانی» چنینیم و چنان

می‌فرستیم ماهواره آسمان

دلخوشیم با پیشرفت موشکی

بی‌خیال از مشکلات آب و نان

موشک ما شد روان سوی فضا

با دو ماهواره نشسته پشت آن

ملت عالم بداند بعد از این

با چه کس باشد طرف در این جهان

نام آن اعجوبه می‌باشد «پیام»

خواستیم تا مفتخر گردیم بدان

کوه ماهواره ولیکن موش شد

افتضاحی کاشتیم در آسمان

در فضا تَقَش در آمد از قضا

شد تفی نازل بشد بر ریشمان

موشک و ماهوارهٔ فَکَسنی

کرد علم و صنعت ما را عیان

ما معلق در فضای انزوا

ماهواره هم نشد درمانمان

یک بسیجی هم از آن دلخوش نشد

شد مکدر خاطر «آقا»‌ از آن

زیرکی گفتا که‌ ای عالیجناب

از برای حفظ جان مردمان

یک هواپیمای پر از سرنشین

بر زمین بنشان فقط از آسمان

رو همین را در عمل اثبات کن

پیشکش پرسه زدن در کهکشان

کارتان جز غارت و کشتار نیست

عنقریب گیرید سزای کارتان

جایتان در منجلاب و مزبله

جای کفتاران نباشد آسمان

ملت ایران به زیر خواهد کشاند

قوم شیادان نظام مفسدان

گودرز – ۲۶دی ۹۷