ترانه طنز جنجالی راحله در سالگرد به درک واصل شدن خمینی