طنز جنجالی و خنده دار مرگ شاهرودی عراقی با شرکت خامنه ای و روحانی و جنتی و ….