در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند !!!!!! اسلامی !!!!!!!

❗️در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند !!!!!! اسلامی !!!!!!!

نظر شما را به گوشه ای از دستاوردهای نظام جمهوری!!!!!!!!! اسلامی جلب میکنم:

▪️صنعت: تعطیل

▪️تجارت: تحریم

▪️صادرات: فقط نفت

▪️واردات: مستعمره چین

▪️معدن: بچه های بالا

▪️اقتصاد: ورشکسته

▪️بازار: رکود

▪️تورم: عادی

▪️مسئول: بی کفایت

▪️بازرس: شریک دزد

▪️مملکت: تو هوا

▪️حسرتمون: حال اعراب

▪️حال اعراب: 50سال پیش ما

▪️آب: خشک

▪️خاک: قاچاق

▪️جنگل: تخریب

▪️محیط زیست: ربع بودجه بسیج

▪️شمال: زمین خواری

▪️جنوب: ریزگرد

▪️غرب: کولبر

▪️شرق:محروم

▪️جوون: بیکار

▪️پیر: چندشغله

▪️کارخونه: گفتن نداره

▪️تولید ملی: پراید

▪️ریال: پشکل بز

▪️اعتیاد: بالا

▪️طلاق: بالا

▪️فقر: بالا

▪️جرم: بالا

▪️نشاط: کم

▪️ازدواج: کم

▪️رفاه: کم

▪️ورزش: سیاسی

▪️سیاست: رانتی

▪️رانت: عادی

▪️عادی: اختلاس

▪️اختلاس: بانک اسلامی

▪️بانک اسلامی: ربا و نزول

▪️سپاه: دولت

▪️دولت: وعده

▪️کارگر: زیرخط فقر

▪️خط فقر: بالای حقوق اداره کار

▪️بهداشت: شاکی

▪️آموزش و پرورش: شاکی

▪️فرهنگ: شاکی

▪️هنر: شاکی

▪️اجتماع: شاکی

▪️اسلام: آخوند

▪️آخوند: خدا

▪️خدا: فراموش

پایان