سال ها ماشین پیکان داشتیم

سال ها ماشینِ پیکان داشتیم

جمعه ها در خانه مهمان داشتیم

قرمه سبزی بود ماهانه ولی

املت و کوکو فراوان داشتیم

تورِ چین و نروژ و شیلی نبود

ما سفر در سطح استان داشتیم

ثلث اول ؛؛؛؛.

    ثلث دوم ؛؛؛؛

               ثلث سه …..

امتحانات فراوان داشتیم

داخلِ حمام ما یک تشت بود

در خیالِ خود ولی …

        وان داشتیم!

پای ما در جمع ؛ شلوارک نبود

ما درونِ خانه …

        تنبان داشتیم!

آن زمان ها فقر هم بودش …

         ولی

عمدتا در دل خوشیها داشتیم

حرفی از برچسبِ « اسلامی » نبود

منتها کلّی مسلمان داشتیم