وقتی خاتمی میگه خامنه ای سرحاله و نیاز به جانشین نداره یه همچین چیزی میشه – راکی