پشت صحنه ضبط رادیو پیک برنامه طنز سیاسی – خامنه ای – روحانی