طنز استقبال از عمام در نظام خامنه ای و روحانی – ببینید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید-Khamenei –