طنز سامانه ضد موشکی خامنه ای و روحانی بعد از حوادث سوریه – khamenei – rouhani -tanz